ร่วมงานกับเรา


รายละเอียดงาน
 1. รับรายละเอียดของความต้องการของผู้ใช้ระบบ (User) จากนักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst)
 2. จัดทำแผนภูมิ (Flowchart) ขั้นตอนการทำงานที่ละเอียด และถูกต้อง
 3. ทดสอบโปรแกรมด้วยข้อมูลตัวอย่าง ทดสอบความถูกต้องของโปรแกรม ใช้ข้อมูลตัวอย่างหรือ ข้อมูลจริงส่งเข้าเครื่องคำนวณ เพื่อทดสอบโปรแกรมที่เข้ารหัสแล้วกับเครื่องคำนวณ และแก้ไขความคลาดเคลื่อนของผังประมวลผลโปรแกรมใหม่ให้ถูกต้อง
 4. จัดเตรียมข้อสั่งหรือคู่มือการใช้งานระบบนั้นๆ และชี้แจงให้เจ้าหน้าที่ผู้ใช้เครื่องได้ใช้เป็นแนวทางในการทำงาน
 5. วิเคราะห์ ตรวจสอบและเขียนผังประมวลผลโปรแกรมใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หรือเพื่อดัดแปลงแก้ไขให้เป็นไปตามความต้องการ ประมวลเอกสารหลักฐานของการพัฒนาโปรแกรม และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโปรแกรม
จำนวนอัตราที่รับ
 • 1 อัตรา
คุณสมบัติ
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 22- 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา จบปริญญาตรี วิศวคอมพิวเตอร์,เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้และความสามารถในการใช้งานและพัฒนาโปรแกรมบนSmart phone และMobile Device ได้
 • มีทักษะในการเขียนภาษาคอมพิวเตอร์ ANDROID STUDIO หรือ IOS หรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้และสามารถในการใช้ฐานข้อมูล SQL SERVER, MySQL , SQL Lite ได้เป็นอย่างดี
 • มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถประยุกต์ และดัดแปลงความรู้ความสามารถทางด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
รายละเอียดงาน
 1. ตรวจสอบการบันทึกบัญชี การยื่นภาษี เอกสารการทำจ่ายเงิน ต่างๆ
 2. รับผิดชอบในการปิดบัญชี และรายงานทางด้านการเงินและบัญชี ประจำเดือน ประจำไตรมาส และประจำปี การคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ครึ่งปี/ประจำปี
 3. จัดให้มีและตรวจสอบรายงานกระทบยอด และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายนอกและภายใน เช่น ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน ที่ปรึกษาทางการเงิน กรมสรรพากร ฯลฯ รวมทั้งรายงานเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร
 4. การควบคุม วิเคราะห์ รายได้/ค่าใช้จ่ายของบริษัท เปรียบเทียบกับงบประมาณ
 5. มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบการทำงานของแผนกบัญชี ระบบการควบคุมภายใน ระบบสารสนเทศทางบัญชี
จำนวนอัตราที่รับ
 • 2 อัตรา
คุณสมบัติ
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ป.ตรี/ป.โท สาขาบัญชี การเงิน
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 10 ปีขึ้นไปในส่วนงานบัญชี/การเงิน และอย่างน้อย 3 ปีในระดับบริหาร
 • มีความรู้ด้านมาตรฐานการบัญชี การจัดทำงบการเงิน (PAEs) และภาษีอากรเป็นอย่างดี
 • ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี (CPD)
 • ถ้ามีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบภายใน หรือเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียดงาน
 1. ติดตั้งระบบปฏิบัติการเครือข่าย และสำรองข้อมูล
 2. วางแผนรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินและปฏิบัติจริง
 3. วางแผนบริหารจัดการระบบเครือข่าย
 4. ตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาระบบเครือข่า
 5. ตั้งค่า ติดตั้ง ออกแบบอุปกรณ์เครือข่ายให้สอดคล้องกับระบบงานที่ให้บริการ
 6. หน้าที่อื่น เป็นคณะทำงานในกิจกรรมต่างๆ
จำนวนอัตราที่รับ
 • 1 อัตรา
คุณสมบัติ
 • เพศชาย อายุ 22 – 35 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมเครือข่าย , วิศวกรรมระบบสื่อสาร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ,เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในสายงานระบบเครือข่าย 1-2ปี
 • มีความรู้ด้านระบบปฏิบัติการ Linux และ Windows Server
 • มีความรู้การจัดการระบบฐานข้อมูล มีความรู้ด้านระบบรักษาความปลอดภัยบนระบบเครือข่าย
 • มีความรู้ทางด้านระบบโทรคมนาคม