หน้าที่ของเรา


บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบ และพัฒนาระบบให้สามารถทำงานร่วมกับ Mobile Unit ไม่ว่าจะเป็น อุปกรณ์เฉพาะทางเช่น GPS Tracking Module ที่ใช้ติดตั้ง บนรถยนต์ หรืออุปกรณ์สื่อสารที่ใช้งานทั่วไปที่มีความเปลี่ยนแปลง ของเทคโนโลยีที่รวดเร็วในปัจจุบันเช่น Smart Phone และ Tablet เพื่อส่งข้อมูลที่มีความสำคัญและเป็นประโยชน์ในด้าน ต่าง ๆเพื่อช่วยในการบริหารจัดการครอบคลุมทุกด้าน ด้วยค่าใช้จ่ายที่สมเหตุผล และจัดเก็บข้อมูลเหล่านีให้อยู่ในรูปแบบ ฐานข้อมูล เพื่อสามารถนำไปใช้งานต่อได้ ตามมาตรฐาน มีความความสะดวก และปลอดภัยสูง อีกทั้ง ยังสามารถเชื่อต่อกับ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีอยู่แล้วได้อย่างง่ายอีกด้วย

นอกจากนี้ทางบริษัทยังมีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาระบบให้ตอบสนองกับลูกค้าระดับ SME ซึ่งมีข้อจำกัดในการลงทุน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีโอกาสในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องลงทุนสูง ด้วยการแชร์ทรัพยากรบางส่วนร่วมกัน แต่ยังคงรักษาความเป็นส่วนตัวของระบบไว้เหมือนเดิม พร้อมทัง้ ระบบให้บริการหลังการขายที่เน้นให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งาน และควบคุมได้ด้วยตนเอง โดยมีบริษัทเป็นพี่เลีย้ งในการดูแลและให้คำแนะนำ รวมทัง้ ช่วยเหลือในการประยุกต์ ปรับแต่งระบบ ให้ตรงกับธุรกิจ และความต้องการของลูกค้า เพื่อให้เกิดการทำงานมีประสิทธิภาพมากขึน้ แต่ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลง มุ่งหวังที่จะช่วยให้ลูกค้าบริหารกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ ในราคามิตรภาพเพื่อให้สามารถเติบโตไปด้วยกัน