ริเริ่มก่อตั้งบริษัท


บริษัท ซอฟท์แวร์ เมคเกอร์ จำกัด (SM Team) ก่อตั้งขึ้น โดยทีมพัฒนาโปรแกรม ที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบ บริหารจัดการงานด้าน Logistic จากข้อมูล GPS และสัญญาณอื่นๆที่ติดตัง้ บนรถขนส่งสินค้า มีประสบการณ์ในการพัฒนา ระบบดังกล่าวให้กับบริษัทเอกชนชัน้ นำของประเทศไทยมาอย่างมากมาย ได้มองเห็นถึงคุณค่าของการใช้ประโยชน์ของการ พัฒนาระบบ ที่ต้องการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ จะมีมากขึ้น ทุกวันจึงได้จัดตั้ง บริษัทเพื่อผลิตสินค้าที่ตอบสนองความต้องการในด้านนี้ เช่นระบบ การวางแผนการจัดส่งสินค้า ร่วมกับการตรวจสอบการส่ง สินค้า (Proof of delivery) โดยใช้ PDA, ระบบตรวจสอบและบริหารการทำงานของพนักงานขาย บน Smart phone, ระบบ ตรวจสอบและบริหารการทำงานหน่วยรถขายย่อย(Van sale) บน Tablet และระบบอื่น ๆ อีกมากมายเพื่อให้การบริหารงาน พนักงานที่ออกไปปฏิบัติงานภายนอกองค์กรได้รับความสะดวก และตรวจสอบได้ตลอดเวลา