จุดมุ่งหมายในการทำงาน


เป้าหมายของบริษัท
  1. มุ่งสร้างระบบการบริหารจัดการและอำนวยความสะดวกในการทำงานให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานภายนอก ผ่าน ระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานเพื่อให้ลูกค้าสามารถนำระบบไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ เกิดประโยชน์สูงสุด ให้เหมาะกับสภาพของสังคมไทยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี
  2. มุ่งสนองความต้องการของลูกค้าและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าในสินค้าและบริการของบริษัท ฯ
เป้าหมายของบริษัท
  1. เรามุ่งมั่นที่จะก้าวขึ้น สู่ความเป็นผู้นำในด้านงานพัฒนาระบบ ที่ต้องการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านระบบ เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในการบริหารจัดการพนักงานที่ออกไปปฏิบัติงานภายนอกองค์กรให้ได้รับความสะดวก และ ตรวจสอบได้ตลอดเวลาอย่างครบวงจร ให้กับองค์กรธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐโดยมีความพร้อมทัง้ เครื่องมือและความคิดที่จะ พัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง
  2. เรามุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้รองรับการเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีให้กับสังคมไทยเพื่อให้องกร เอกชนและหน่วยงานภาครัฐ ได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศผ่านระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในทางที่เกิดมูลค่าเพิ่ม อย่างคุ้ม ค่าที่ได้ลงทุนในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของประเทศไทย