Untitled Document
ID  
Pass
 

GPS Program on Mobile unit หรือ VTS Mobile

GPS Program on Mobile unit หรือ VTS Mobile เป็นโปรแกรมที่ทำงานบน Mobile Unit ที่ออกแบบมาสำหรับเก็บข้อมูลการทำงานของพนักงานเพื่อส่งกลับไปแสดงผลต่อไป นอกจากนั้นยังมีส่วนที่ใช้แสดงข้อมูลอื่น ๆ บน Mobile Unit เพื่อช่วยในการทำงานของพนักงานขายให้มีความสะดวกรวดเร็วในการทำงานมากขึ้น

VTS Mobile สามารถทำงานได้ทั้งใน Windows Mobile OS และ Android OS ทำให้สามารถเลือกใช้ Mobile Unit ได้หลากหลายรูปแบบ โดยการทำงานของ VTS Mobile สามารถตอบสนองการใช้งานของพนักงานได้ดังต่อไปนี้

1. Planning Process หรือระบบวางแผนการทำงาน VTS Mobile มีระบบช่วยในการวางแผนการทำงานให้รวดเร็วผ่าน Mobile unit โดยมีข้อมูลที่ใช้อำนวยความสะดวกในการวางแผนเช่น ลำดับความสำคัญของร้านค้า(Customer grade), ที่ตั้งของลูกค้า(อำเภอ จังหวัด), ข้อมูลบิลค้างชำระที่ต้องเรียกเก็บเป็นต้น ซึ่งสามารถตรวจสอบแผนงานที่วางไว้ร่วมกับตำแหน่งบนแผนที่เพื่อดูความเหมาะสมในการวางแผนการทำงานนั้น ๆ เมื่อแผนงานถูกอนุมัติแล้ว VTS Mobile จะทำการเชื่อมโยงข้อมูลแผนงานกับ ปฏิทินแจ้งเตือน (Calendar) บน Mobile Unit ทำให้สามารถ เรียกดูข้อมูลแผนงานร่วมกับการนัดหมายทั่วไปได้ นอกจากนั้น VTS Mobile ยังมีระบบตรวจสอบการทำงานที่ผ่านมามี การเข้าพบลูกค้าตามกำหนดครบหรือไม่ มีลูกค้ารายใดบ้างที่ยังไม่ได้เข้าพบตามแผนงานที่ได้วางไว้ เพื่อให้พนักงานสามารถเข้าพบลูกค้าได้ครบถ้วนตามแผนงาน

2. Visiting Process หรือระบบบันทึกข้อมูลการเข้าพบลูกค้า VTS Mobile มีระบบจัดเก็บข้อมูลเมื่อเข้าพบลูกค้า โดยสามารถบันทึกรายละเอียดต่าง ๆ เช่น ประเภทการเข้าพบลูกค้า(ตามที่ได้กำหนดไว้), ตำแหน่งที่เข้าพบ (ใช้ในการตรวจสอบร่วมกับข้อมูลที่ตั้งของลูกค้า), ภาพถ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และลายเซ็นของลูกค้า เพื่อส่งกลับมาแสดงผลการทำงานแบบ Real Time นอกจากนั้นแล้วยังสามารถบันทึกข้อมูลการสั่งสินค้า, การวางบิล, หรือการเก็บเงินตามบิลที่ค้างชำระ,ข้อมูลการตลาด, รวมทั้งค้าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเข้าพบลูกค้ารายนั้นได้อีกด้วย

3. Trip Expend Process หรือระบบจัดเก็บข้อมูลค้าใช้จ่าย VTS Mobile มีระบบจัดเก็บข้อมูลค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเดินทางไปปฏิบัติงาน โดยสามารถบันทึกข้อมูลตำแหน่งเริ่มปฏิบัติงาน จนถึงเลิกปฏิบัติงานในแต่ละวัน สามารถบันทึกข้อมูลเลขไมล์รถที่ใช้ในการปฏิบัติงานรวมทั้งค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพื่อสามารถนำมาคำนวณหาระยะทางในการทำงานสำหรับการเบิกค่านํ้ามัน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เมื่อเข้าสิ้นสุดการปฏิบัติงานในแต่ละครั้งได้

4. Billing Process หรือระบบบริหารบิลค้างชำระ VTS Mobile มีระบบที่ช่วยให้พนักงานสามารถตรวจสอบได้ว่าใน การปฏิบัติงานมีข้อมูลบิลค้างชำระ ที่ต้องเรียกเก็บในร้านค้าแต่ละรายจำนวนเท่าไร เมื่อพนักงานเข้าพบลูกค้าสามารถบันทึกข้อมูลการทำงานเกี่ยวกับบิลเหล่านั้น ส่งกลับมาได้ ทั้งข้อมูลการวางบิลเพื่อเรียกเก็บเงิน การรับชำระค่าสินค้าด้วยเงินสด, เช็ค หรือใบลดหนี้ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะถูกส่งกลับมาเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบหรือดำเนินการอื่นๆ ต่อได้ทันที

5. Order Online Process หรือระบบส่งสินค้าออนไลน์VTS Mobile มีระบบที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับพนักงานขายให้สามารถส่งข้อมูลการสั่งสินค้าไปยัง Office ผ่านทาง Mobile Unit ได้จากทุกสถานที่โดยสามารถสั่งสินค้าตามรายการสินค้าที่มีตามปกติ หรือสั่งตามชุดโปรโมชั่นที่บริษัทจัดไว้ และสามารถใส่ข้อมูลส่วนลด รวมทั้งคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มให้อัตโนมัติ ทั้งนี้ VTS Mobil ได้เตรียมเครื่องมือสำหรับอำนวยความสะดวกในการบันทึกข้อมูลการสั่งสินค้าไว้ให้หลายอย่างเช่น ระบบการจัดสินค้าเป็นหมวดหมู่ การค้นหาสินค้าด้วยชื่อหรือรหัส และระบบคีย์บอร์ดพิเศษที่สามารถสั่งสินค้าต่อเนื่องกันได้โดยไม่จำเป็นต้องค้นหาข้อมูลสินค้า

6. Customer Profile Process หรือระบบเรียกดูข้อมูลลูกค้าVTS Mobile มีระบบที่ใช้บันทึก และเรียกดูข้อมูลลูกค้าที่พนักงานรับผิดชอบ รวมทั้งการสร้างข้อมูลลูกค้าใหม่จากสถานที่จริง โดยสามารถระบุตำแหน่งที่ตั้งจาก GPS ภายถ่ายประกอบการเปิดลูกค้าใหม่ และรายละเอียดอื่น ๆ เพื่อให้ผู้มีอำนาจรับทราบข้อมูลที่ถูกต้องอย่างแท้จริงเพื่ออนุมัติ วงเงินเครดิต และสามารถจัดส่งสินค้าได้อย่างถูกต้องทันที ข้อมูลลูกค้าที่พนักงานรับผิดชอบทั้งหมดจะถูกจัดเก็บไว้บน Mobile Unit ทำให้พนักงานขายสามารถเรียกดูข้อมูลประวัติการสั่งซื้อสินค้าล่าสุด บิลค้าชำระ และบันทึกช่วยจำของร้านค้าแต่ละร้านได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนั้น VTS Mobile ยังมีระบบช่วยในการค้นหาข้อมูลร้านค้าได้จากหลายรูปแบบ เช่นระบบค้นหาข้อมูลลูกค้าจากชื่อที่อยู่ หรือสถานที่ตั้ง (ตำบล, อำเภอ) แบบรวดเร็ว ระบบค้นหาร้านค้าใกล้เคียงในบริเวณที่ยืนอยู่ ระบบค้นหาร้านค้าจาก QR Code ของอุปกรณ์ส่งเสริมการขาย เป็นต้น

7. Product Catalog Process หรือระบบแสดงข้อมูลสินค้าVTS Mobile มีระบบที่ใช้ในการแสดงข้อมูลสินค้าเพื่อนำเสนอให้กับลูกค้าผ่านที่ Mobile Unit โดยสามารถแสดงข้อมูลสินค้า ได้ทั้งรูปถ่ายและรายละเอียดประกอบของสินค้าเหล่านั้น โดยสามารถเลือกแสดงได้ทั้งกลุ่มสินค้าทั่วไป หรือกลุ่มที่มีการจัดโปรโมชั่นในช่วงนั้น นอกจากนี้ในกรณีที่สินค้ามีจำนวนมากสามารถค้นหาได้จากชื่อและรหัสสินค้าได้อย่างรวดเร็ว และสามารถ Update ข้อมูลจากส่วนกลางได้ตลอดเวลาอีกด้วย

8. Marketing Process หรือระบบบันทึกข้อมูลการตลาดVTS Mobile มีระบบที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลด้านการตลาด เช่นการตรวจสอบปริมาณและราคาของสินค้าของบริษัทและคู่แข่งที่จำหน่ายอยู่ ในขณะที่พนักงานขายเข้าไปพบลูกค้า เพื่อประโยชน์ในการนำข้อมูลมาบริหารจัดการงานทางด้านการตลาดต่อไป โดยที่ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดสินค้าที่ต้องการเก็บข้อมูลและเปลี่ยนแปลงได้ด้วยตนเอง สามารถบันทึกได้ทั้งข้อมูลและภาพถ่ายเพื่อใช้ประกอบในการตรวจสอบภายหลัง VTS Mobil ได้เตรียมเครื่องมือสำหรับอำนวยความสะดวกในการบันทึกข้อมูลเช่น ระบบคีย์บอร์ดพิเศษที่สามารถบันทึกข้อมูลการตลาดของสินค้าที่ต้องการเก็บข้อมูลได้อย่างต่อเนื่องอีกด้วย

9. Login & Register Process หรือรักษาความปลอดภัยในการใช้งานVTS Mobile มีระบบที่ใช้ในการป้องกันการใช้งานโปรแกรมจากบุคลภายนอกด้วยระบบการลงชื่อก่อนใช้งาน (Login) ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยผู้ใช้งานและผู้ดูแลระบบ รวมทั้งมีระบบการลงทะเบียน Mobile unit ก่อนนำเข้ามาใช้งานในระบบ (Register) ซึ่งจะเป็นการป้องกันการนำเครื่องที่ไม่ได้รับอนุญาตมาใช้งานในระบบ

Untitled Document