Untitled Document
ID  
Pass
 

GPS Web Display & Management

GPS Web Display & Management หรือ VTS Web คือ Web Server ที่ใช้สำหรับจัดการและเรียกดูข้อมูลผ่าน www.pdatracking.net/yourcompany เป็นบริการสำหรับลูกค้าที่ใช้ระบบ VTS for Vansales ในการจัดการข้อมูลพื้นฐานเช่นข้อมูลผู้ใช้งานข้อมูลสินค้าและโปรโมชั่น ข้อมูลลูกค้าข้อมูล Mobile Unit และรายงานต่าง ๆ ที่มีในระบบโดยสามารถทำงานในด้านต่าง ๆ ได้ดังนี้

1. User Control เป็นส่วนที่ใช้ในการจัดการผู้ใช้งาน ซึ่งมาได้ถึง 4 ระดับ ได้แก่

          1.1 Administrator หรือผู้ดูแลระบบเป็นสิทธิผู้ใช้งานสูงสุดในระบบ มีหน้าที่ในการสร้างข้อมูลผู้ใช้งานในระดับอื่น ๆ สามารถปรับปรุงและแก้ไขข้อมูลการทำงานได้ทั้งหมดในระบบ

         1.2. User หรือ ผู้ใช้งาน Mobile Unitเป็นสิทธิผู้ใช้งานที่ใช้สำหรับพนักงานขาย สามารถเรียกดูข้อมูลได้เฉพาะส่วนที่ตนเองรับผิดชอบเท่านั้น ไม่สามารถจัดการหรือแก้ไขข้อมูลในระบบได้ นอกจากส่วนที่ได้รับอนุญาต

         1.3. Power User หรือหัวหน้างานเป็นสิทธิผู้ใช้งานที่ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการข้อมูล แทนผู้ดูแลระบบในส่วนที่เกี่ยวกับการทำงานของพนักงานขายในสังกัดที่ผู้ดูแลระบบกำหนดให้ รวมทั้งสามารถเรียกดูข้อมูลการทำงานของพนักงานขายในสังกัดที่ตนเองรับผิดชอบได้เท่านั้น

          1.4. Monitor User หรือผู้บริหารเป็นสิทธิของผู้ใช้งานที่มอบให้กับผู้บริหารเพื่อเรียกดูข้อมูลของพนักงานขาย หรือ Power User แต่ละคนที่ผู้ดูแลระบบได้มอบหมายให้สามารถดูข้อมูลได้ โดยผู้ใช้งานกลุ่มนี้สามารถดูข้อมูลได้ในทุกส่วน แต่ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใด ๆ ได้

2. Mobile Unit Control หรือ ส่วนจัดการข้อมูลของ Mobile Unitเป็นส่วนที่ใช้ในการจัดการข้อมูล Mobile Unit เพื่อใช้ในการจัดการการทำงานของ Mobile Unit เช่นกำหนดข้อมูลพื้นฐาน (หมายเลขเครื่อง IMEI, หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้งาน ฯลฯ) สามารถกำหนดผู้ใช้งานสำหรับ Mobile Unit แต่ละเครื่อง รวมทั้งโหมดในการจัดการส่งข้อความ หรือรูปแบบ และเวลาในการ Tracking ตัวเครื่อง ซึ่งผู้ดูแลระบบเท่านั้นที่สามารถจัดการข้อมูลนี้ได้

3. Customer Profile หรือ ส่วนจัดการข้อมูลลูกค้าเป็นส่วนที่ใช้ในการจัดการข้อมูลลูกค้า ทั้งในด้านการอนุมัติลูกค้าใหม่ตามที่ Mobile Unit ส่งมา หรือจัดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของข้อมูลลูกค้าเช่น ชื่อ, ที่อยู่, ผู้ติดต่อ, ตำแหน่งที่ตั้ง, และเกรด เป็นต้น สามารถกำหนดพนักงานขายที่รับผิดชอบร้านค้าแต่ละร้านได้ สามารถแสดงข้อมูลตำแหน่งของร้านค้าหรือกลุ่มร้านค้า ร่วมกับแผนที่ได้ นอกจากนั้นแล้วเรายังสามารถเรียกดูประวัติการสั่งซื้อสินค้า, ประวัติการเข้าพบของพนักงานขาย, ภาพถ่ายที่ตั้ง, และอุปกรณ์ส่งเสริมการขายที่มีอยู่ในลูกค้ารายนั้นได้อีกด้วย

4. Product Control หรือส่วนที่ใช้จัดการข้อมูลสินค้าเป็นส่วนที่ใช้สำหรับจัดการข้อมูลสินค้า โดยระบบอนุญาตให้ผู้ดูแลระบบสามารถสร้างข้อมูลสินค้าโดยกำหนดรายละเอียดเพื่อจัดหมวดหมู่ในการแสดง หรือออกรายงานได้ด้วยตนเอง สามารถกำหนดยี่ห้อ, สี, โมเดล, ขนาด, จำนวนสินค้าในแพ็กเกจ, รูปภาพ และรายละเอียดประกอบของสินค้า แต่ละรายการได้ สามารถจัดหมวดหมู่ของสินค้าได้อย่างหลากหลายตามความต้องการทั้งนี้ผู้ใช้งาน สามารถนำสินค้ามาสร้างโปรโมชั่น โดยจัดสินค้าที่มีอยู่ในระบบเพื่อทำโปรโมชั่นสำหรับส่วนแถม หรือส่วนลดในการสั่งซื้อสินค้าตามจำนวนที่กำหนด โดยสามารถสร้างรูปถ่ายและรายละเอียด สำหรับโปรโมชั่นนั้น ๆ แนบไปด้วย เพื่อเป็นข้อมูลให้พนักงานขายและลูกค้าสามารถเลือกดูได้บน Mobile Unit

5. Van Stock Control หรือส่วนที่ใช้จัดการข้อมูลปริมาณสินค้าบนรถเป็นส่วนที่ใช้สำหรับจัดการข้อมูลสินค้าที่นำขึ้นรถเพื่อนำไปจัดจำหน่าย และสินค้าที่นำออกจากรถเพื่อส่งคืนคลังสินค้าเมื่อกลับเข้าบริษัท โดยระบบอนุญาตให้ผู้ดูแลระบบสามารถสร้างข้อมูลชุดสินค้าที่จะนำขึ้นรถ ได้ตามความเหมาะสมของการปฏิบัติงาน เพื่อความสะดวกในการนำเข้าข้อมูลสินค้าที่จะนำขึ้นรถ โดยสามารถปรับเปลี่ยนในแต่ละคันได้เมื่อทำงานจริง รวมทั้งยังสามารถสร้างชุดข้อมูลสินค้าที่ส่งขึ้นรถโดยการนำเข้าข้อมูลจาก Excel หรือ Text ไฟล์ได้อีกด้วย โดยเมื่อทำการยืนยันการนำข้อมูลสินค้าขึ้นรถแล้วระบบจะส่งข้อมูลไปยัง Mobile Unit ทันทีเพื่อใช้เป็นข้อมูลตั้งต้นสำหรับการตรวจสอบสต็อกสินค้าระหว่างเดินทาง และสามารถสั่งเติมสต็อกของสินค้าระหว่างการเดินทางด้วย โดยระบบจะมีการยืนยันปริมาณสินค้าเมื่อนำขึ้นรถ โดยใช้ Mobile Unit เพื่อให้พนักงานสามารถตรวจสอบสินค้าที่นำขึ้นรถก่อนออกเดินทางได้

6. Equipment Unit Control หรือส่วนที่ใช้จัดการข้อมูลอุปกรณ์ส่งเสริมการขายเป็นส่วนที่ใช้สำหรับจัดการข้อมูลอุปกรณ์ส่งเสริมการขาย เช่นตู้แช่, ตู้เย็น, ป้ายโฆษณา, ป้ายไฟเป็นต้น สามารถบันทึกข้อมูลอุปกรณ์เหล่านี้เก็บไว้ในระบบ และพิมพ์ QR Code เพื่อนำไปติดตั้งไว้บนอุปกรณ์ ในการอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบตำแหน่งที่ตั้งร่วมกับข้อมูลร้านค้า

7. Real Time Monitor หรือส่วนที่ใช้ในการดูข้อมูลการทำงานของพนักงานเป็นส่วนที่ระบบจัดเตรียมไว้เพื่อเรียกดูการทำงานของพนักงานขายผ่านทาง Mobile Unit ในเวลาปัจจุบัน สามารถแสดงข้อมูลการเข้าพบลูกค้า รายล่าสุดของพนักงาน โดยแสดงให้เห็นเวลาในการเข้าทำงาน, ตำแหน่งที่เข้าทำงานเทียบกับตำแหน่งที่ตั้งลูกค้าบนแผนที่ และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกิดจากการทำงาน ณ เวลานั้น รวมทั้งแผนงานที่จะต้องปฏิบัติงานในวันนั้นทั้งหมด สามารถแสดงผลการทำงานตามแผนควบคู่กันได้อีกด้วย ระบบอนุญาตให้ผู้ใช้งานสามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลังประกอบกับแผนที่ซึ่งจะทำให้เห็นเส้นทางการทำงานของพนักงานได้ชัดเจนยิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังสามารถจัดการส่งข้อความถึง Mobile Unit แต่ละเครื่องหรือทั้งหมดได้จากส่วนนี้อีกด้วย

8. Report Module หรือส่วนแสดงรายงานเป็นส่วนที่ใช้เรียกดูข้อมูลการสรุปการทำงานในด้านต่าง ๆ ที่ผ่านมาประกอบไปด้วยรายงานในรูปแบบตารางข้อมูล และแบบกราฟข้อมูล โดยสรุปเป็นหัวข้อการทำรายงานได้ดังนี้

         8.1. Visiting Reports หรือชุดรายงานการเข้าพบลูกค้าเป็นรายงานสรุปการเข้าพบลูกค้าของพนักงานขายแต่ละคนในช่วงเวลาที่เลือก สามารถแสดงข้อมูลรายละเอียดของการเข้าพบลูกค้าแต่ละครั้ง พร้อมทั้งภาพถ่ายและลายเซ็น สามารถแสดงข้อมูลร่วมกับตำแหน่งบนแผนที่ได้อีกด้วย

         8.2. Planning Reports หรือชุดรายงานการทำงานตามแผนงานเป็นรายงานที่สรุปการทำงานตามแผนงานที่วางไว้โดยแสดงข้อมูลในลักษณะที่สามารถนำไปทำ KPI ได้โดยง่าย สามารถแสดงข้อมูลรายละเอียดของการทำงานตามแผนงาน หรือการทำงานนอกแผนงาน แต่ละครั้งได้พร้อมทั้งภาพถ่ายและลายเซ็น สามารถแสดงข้อมูลร่วมกับตำแหน่งบนแผนที่ได้อีกด้วย

         8.3. Order Reports หรือชุดรายงานการสั่งซื้อสินค้าเป็นรายงานที่ใช้สำหรับแสดงข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า จากคำสั่งของพนักงานแต่ละคนในช่วงเวลาที่กำหนด สามารถนำออกไปพิมพ์เป็นใบสั่งขาย หรือนำมาวิเคราะห์ข้อมูลการชื้อ ขายสินค้าตามกลุ่มต่าง ๆ ที่จัดไว้, เปรียบเทียบยอดขายสินค้าเมื่อมีโปรโมชั่นกับไม่มีโปรโมชั่น, ปริมาณสินค้าที่ขายเทียบกับสต็อกสินค้าที่ขนไป รวมทั้งปริมาณสินค้าที่จะต้องส่งคืนคลังในแต่ละทริปเป็นต้น

         8.4. Trip Reports หรือชุดรายงานการเดินทางและเบิกค่าใช้จ่ายเป็นรายงานที่อำนวยความสะดวกให้กับพนักงานขายและหัวหน้างานในการจัดทำและตรวจสอบการเบิกค่าใช้จ่ายในการทำงานแต่ละ Trip โดยสามารถแสดงรายละเอียดของวันเวลาและสถานที่ในการเริ่มการทำงานในแต่ละวันจนสิ้นสุดการทำงานได้พร้อมทั้งข้อมูลเลขไมล์รถและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการทำงาน

         8.5. Billing Reports หรือชุดรายงานการชำระเงินเป็นรายงานที่ใช้สำหรับบริหารจัดการข้อมูลบิล ค้างชำระโดยสามารถออกรายงานการรับบิลของพนักงานขายแต่ละคนใน Trip นั้น ๆ การเรียกเก็บเงินและการวางบิลของการชำระบิลแต่ละรายการ

         8.6. Marketing Reports หรือชุดรายงานข้อมูลการตลาดเป็นรายงานข้อมูลปริมาณสินค้าของบริษัทเทียบกับคู่แข่งในช่วงเวลาที่เลือกโดยสามารถแบ่งข้อมูลตามกลุ่มของสินค้าพื้นที่ตั้งของลูกค้าได้อีกด้วย

         นอกจากการทำงานที่กล่าวมาตั้งต้นแล้วยังมีการแสดงผลนอกเหนือจากนี้ เช่นการแสดงข้อมูลรูปถ่ายการเข้าพบลูกค้าการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆเข้าหากันอย่างเป็นระบบ และสามารถเพิ่มเติมรายละเอียดของการจัดเก็บข้อมูลและ รายละเอียดของรายงานให้เหมาะสมกับธุรกิจของท่านได้อีกด้วย *

* ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายการพัฒนารายงานเพิ่มเติม

Untitled Document