Untitled Document
ID  
Pass
 

บริษัท ซอฟท์แวร์ เมคเกอร์ จำกัด

          บริษัท ซอฟท์แวร์ เมคเกอร์ จำกัด (SM Team) ก่อตัง้ ขึน้ โดยทีมพัฒนาโปรแกรม ที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบ บริหารจัดการงานด้าน Logistic จากข้อมูล GPS และสัญญาณอื่นๆที่ติดตัง้ บนรถขนส่งสินค้า มีประสบการณ์ในการพัฒนา ระบบดังกล่าวให้กับบริษัทเอกชนชัน้ นำของประเทศไทยมาอย่างมากมาย ได้มองเห็นถึงคุณค่าของการใช้ประโยชน์ของการ พัฒนาระบบ ที่ต้องการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ จะมีมากขึน้ ทุกวันจึงได้จัดตัง้ บริษัทเพื่อผลิตสินค้าที่ตอบสนองความต้องการในด้านนี ้เช่นระบบ การวางแผนการจัดส่งสินค้า ร่วมกับการตรวจสอบการส่ง สินค้า (Proof of delivery) โดยใช้ PDA, ระบบตรวจสอบและบริหารการทำงานของพนักงานขาย บน Smart phone, ระบบ ตรวจสอบและบริหารการทำงานหน่วยรถขายย่อย(Van sale) บน Tablet และระบบอื่น ๆ อีกมากมายเพื่อให้การบริหารงาน พนักงานที่ออกไปปฏิบัติงานภายนอกองค์กรได้รับความสะดวก และตรวจสอบได้ตลอดเวลา

         บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบ และพัฒนาระบบให้สามารถทำงานร่วมกับ Mobile Unit ไม่ว่าจะเป็น อุปกรณ์เฉพาะทางเช่น GPS Tracking Module ที่ใช้ติดตัง้ บนรถยนต์ หรืออุปกรณ์สื่อสารที่ใช้งานทั่วไปที่มีความเปลี่ยนแปลง ของเทคโนโลยีที่รวดเร็วในปัจจุบันเช่น PDA และ Smart Phone, Tablet เพื่อส่งข้อมูลที่มีความสำคัญและเป็นประโยชน์ในด้าน ต่าง ๆเพื่อช่วยในการบริหารจัดการครอบคลุมทุกด้าน ด้วยค่าใช้จ่ายที่สมเหตุผล และจัดเก็บข้อมูลเหล่านีใ้ ห้อยู่ในรูปแบบ ฐานข้อมูล เพื่อสามารถนำไปใช้งานต่อได้ ตามมาตรฐาน มีความความสะดวก และปลอดภัยสูง อีกทัง้ ยังสามารถเชื่อต่อกับ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีอยู่แล้วได้อย่างง่ายอีกด้วย

         นอกจากนี้ทางบริษัทยังมีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาระบบให้ตอบสนองกับลูกค้าระดับ SME ซึ่งมีข้อจำกัดในการลงทุน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีโอกาสในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องลงทุนสูง ด้วยการแชร์ทรัพยากรบางส่วนร่วมกัน แต่ยังคงรักษาความเป็นส่วนตัวของระบบไว้เหมือนเดิม พร้อมทัง้ ระบบให้บริการหลังการขายที่เน้นให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งาน และควบคุมได้ด้วยตนเอง โดยมีบริษัทเป็นพี่เลีย้ งในการดูแลและให้คำแนะนำ รวมทัง้ ช่วยเหลือในการประยุกต์ ปรับแต่งระบบ ให้ตรงกับธุรกิจ และความต้องการของลูกค้า เพื่อให้เกิดการทำงานมีประสิทธิภาพมากขึน้ แต่ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลง มุ่งหวังที่จะช่วยให้ลูกค้าบริหารกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ ในราคามิตรภาพเพื่อให้สามารถเติบโตไปด้วยกัน

Untitled Document