Untitled Document
ID  
Pass
 

จุดเด่นของ Better Tracking

ในปัจจุบันระบบ GPS Tracking ในประเทศไทย มีจำหน่ายโดยหลายบริษัททัง้ ที่มีการนำเข้ามาและผลิตเอง ภายในประเทศซึ่งมีข้อดีข้อเสียต่างกันดังนี ้

1. อุปกรณ์ที่มีการนำเข้าจากต่างประเทศ มักจะเป็นอุปกรณ์ที่มีราคาถูกกว่าของที่ผลิตในประเทศเนื่องจากมีการผลิตเป็น จำนวนมากเพื่อจำหน่ายในหลายประเทศ หรืออุปกรณ์ที่นำเข้าจากประเทศจีนซึ่งมีราคาถูกแต่คุณภาพตํ่า ส่วนใหญ่สินค้า ประเภทนีมั้กจะมีปัญหาเรื่องการให้บริการหลังการขายเนื่องจากผู้นำเข้ามาไม่มีความรู้ความชำนาญเพียงพอที่จะให้บริการ ได้ หลังจากที่ซือ้ อุปกรณ์ไปใช้แล้วลูกค้ามักประสบปัญหาในการใช้บริการ จนถึงไม่สามารถใช้งานได้ในที่สุด

2. อุปกรณ์ที่ผลิตในประเทศ หรือนำชิน้ ส่วนจากต่างประเทศบางส่วนมาผลิตเพิ่มเติมมีให้บริการใน 2 ลักษณะคือ

         2.1. บริษัทที่ขายเฉพาะอุปกรณ์ GPS Tracking โดยที่ลูกค้าจะต้องจ่ายค่า GPRS เองมักจะมีปัญหาคล้ายกับสินค้านำเข้า เนื่องจากผู้ขายไม่มีการเก็บค่าบริการรายเดือนหลังการขายจึงไม่มีแรงจูงให้ในการให้บริการ และพัฒนาระบบให้ดีขึน้ โดยส่วนใหญ่โปรแกรมจะทำได้แค่แสดงตำแหน่งปัจจุบัน และข้อมูลย้อนหลัง หรือรายงานพืน้ ฐานไม่สามารถปรับแต่ง หรือเชื่อมพัฒนาเพิ่มเติมได้

         2.2. บริษัทที่ขายอุปกรณ์ GPS Tracking และเก็บค่าบริการหลังการขาย บริษัทที่ให้บริการในลักษณะนีมั้กจะมีความมั่นคง ในการให้บริการและมีการพัฒนาปรับปรุงโปรแกรมให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมี แรงจูงใจและมีงบประมาณในการพัฒนาระบบ

บริษัท Software Maker เป็นบริษัทที่ใช้กล่องที่ผลิตขึน้ เองในประเทศรวมทัง้ ให้บริการหลังการขายอย่างครบวงจร เพื่อให้ ลูกค้าของบริษัทมีความมั่นคงและมั่นใจได้ว่าเมื่อเลือกซือ้ ระบบไปแล้วจะมีการตอบสนองในการให้บริการกับท่านเป็นอย่างดีทัง้ ในปัจจุบันและในอนาคต ซึ่งประกันความมั่นใจให้กับท่านในด้านต่าง ๆ ดังนี ้

1. ตัวอุปกรณ์ (Hard ware) นอกจากอุปกรณ์ที่เราผลิตขึน้ ในประเทศไทยแล้วทีม วิศวกรของเราสามารถปรับแต่งอุปกรณ์เก่าที่ ทัง้ มีอยู่แล้วให้ใช้งานในระบบของเราได้โดยไม่ต้องลงทุนเพิ่มใหม่ทัง้ หมด(การปรับปรุงอุปกรณ์เก่าให้สามารถใช้งานระบบ ได้ มีค่าใช้จ่ายตามสภาพของอุปกรณ์)

2. การแสดงผลและควบคุมการทำงานเรามีบริการให้ทัง้ ในส่วน www.bttracking.com ที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมและ BT Suit Application ให้ท่านเลือกใช้รวมทัง้ สามารถปรับแต่งรายงานให้กับท่านได้ตามความต้องการเนื่องจากเราเป็นผู้พัฒนาระบบเองดังนีก้ ารปรับแต่งโปรแกรมจึงใช้เวลาสัน้ และมีค่าใช้จ่ายไม่มาก (การบริการปรับแต่งโปรแกรม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใน การเรียกเก็บค่าบริการ)

3. การเชื่อมโยงข้อมูลไปยังระบบ เนื่องจากการจัดเก็บข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบฐานข้อมูลทำให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลไปยังระบบ อื่น ๆที่ทางลูกค้าต้องการได้โดยง่ายซึ่งสามารถเลือกทำได้หลายวิธีเช่น การส่ง Interface หรือการเขียน Trigger เป็นต้น เพื่อให้ท่านสามารถเลือกใช้งานได้ตรงกับการทำงานภายในองค์กร

Untitled Document