Untitled Document
ID  
Pass
 

Better Tracking ช่วยท่านได้อย่างไร

Better Tracking เป็นระบบที่ช่วยให้ท่านบริหารจัดการงานด้านขนส่งสินค้าของท่านให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมาก ขึน้ โดยใช้การควบคุมพฤติกรรมการขับรถของพนักงานเสมือนท่านได้นั่งไปพร้อมกับคนขับ รายงานพฤติกรรมการทำงานของ พนักงาน ทัง้ ในรูปแบบ Real Time และการวิเคราะห์การทำงานของพนักงานโดยรวม ซึ่งสรุปประเด็นสำคัญ ๆ ได้ดังนี ้

1. ลดปัญหาการขับรถเร็วของพนักงานจนเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุ หรือความเสียหายต่อสินค้าได้ โดยการแจ้งเตือนผู้ควบคุม เมื่อพนักงานขับรถเร็วทัง้ ในรูปแบบ Real Time และรายงานสรุปการขับรถเร็วเพื่อการควบคุมพฤติกรรมในอนาคต

2. ลดปัญหาการสิน้ เปลืองเชือ้ เพลิงในการจอดรถติดเครื่องทิง้ ไว้ โดยการแจ้งเตือนผู้ควบคุม เมื่อเกิดเหตุการณ์ ทัง้ ในรูปแบบ Real Time และรายงานสรุปจอดรถไม่ดับเครื่องเพื่อประโยชน์ในการควบคุมพฤติกรรมในอนาคต

3. สามารถตรวจสอบเส้นทางการเดินทางได้ทัง้ แบบ Real Time และการเรียกดูข้อมูลย้อนหลัง เพื่อลดพฤติกรรมการใช้รถ ในทางที่ไม่เหมาะสมและ ป้องกันการเกิดเหตุทุจริตอื่น ๆ

4. สามารถแจ้งลูกค้าได้ตามความเป็นจริงเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้การขนส่งล่าช้า

5. สามารถเพิ่มเที่ยววิ่งได้มากขึน้ จากการติดตัง้ อุปกรณ์ GPS Tracking ในกิจการขนส่งที่ผ่านมาพบว่าเมื่อมีการควบคุม พฤติกรรมในการทำงานของพนักงานขับรถด้วย อุปกรณ์ GPS Tracking แล้ว สามารถเพิ่มเที่ยววิ่งได้ถึง 5 -10 % จากเวลา ที่เคยสูญเสีย จากเหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้หลังจากปล่อยรถออกจากบริษัท

6. มีข้อมูลเส้นทางการขนส่งเพื่อนำมาวิเคราะห์ช่วงเวลาในการปล่อยรถที่เหมาะสม เพื่อลดการสูญเสียเวลาในการจอดรถรับ ส่งสินค้า หรือการจอดรอเข้าเส้นทางที่กำหนดเวลาผ่านได้อย่างเหมาะสมและมีเหตุผล

7. สามารถนำข้อมูลที่ได้จากระบบไปเชื่อมโยงกับระบบซ่อมบำรุงเพื่อแจ้งเตือนเมื่อถึงกำหนดเวลาซ่อมบำรุง

8. สามารถนำข้อมูลที่ได้จากระบบไปเชื่อมโยงกับระบบจัดส่งสินค้าและตรวจสอบการรับสินค้าปลายทาง (Proof of Delivery)

9. สามารถนำข้อมูลที่ได้จากระบบไปเชื่อมโยงกับระบบตรวจนับสินค้าในรถขายย่อย (Van Sale System)

10. สามารถทราบตำแหน่งการหยุดหรือจอดรถในสถานที่ต่าง ๆ ที่กำหนดไว้

11. สามารถทราบและจัดเก็บตำแหน่งสถานที่ตัง้ และจุดถ่ายสินค้าของลูกค้าแต่ละรายได้อย่างแม่นยำโดยใช้แผนที่มาตรฐาน

Untitled Document