Untitled Document
ID  
Pass
 

ปัญหาของการขนส่งสินค้าในปัจจุบัน

การทำธุรกิจในปัจจุบัน ต้นทุนในการขนส่งสินค้าเป็นต้นทุนที่มีส่วนสำคัญต่อราคาสินค้าเนื่องจากค่าใช้จ่ายด้าน เชือ้ เพลิงมีราคาสูงขึน้ ทุกวัน ดังนัน้ การบริหารจัดการด้านการขนส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพนอกจากจะเป็นการสร้างความพึง พอใจให้กับลูกค้าแล้ว ยังเป็นการลดต้นทุนทางธุรกิจได้อีกด้วย แต่การบริหารการขนส่งสินค้าในความเป็นจริงทำได้ค่อนข้างยาก เนื่องจากเราไม่สามารถติดตามรถทุกคันที่เดินทางออกนอกบริษัทได้ตลอดเวลา ทำให้พนักงานขนส่งสินค้าสามารถอ้างเหตุผล ในการหลีกเลี่ยงกฎระเบียบที่วางไว้ได้ตลอดเวลา ซึ่งปัญหาใหญ่ ๆ ที่พบในงานส่วนนีไ้ ด้แก่

1. การขับรถด้วยความเร็วเกินกว่าที่กำหนดไว้จนเป็นต้นเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ และสินค้าที่บรรทุกเสียหาย

2. พฤติกรรมการใช้รถที่ไม่เหมาะสม เช่น การจอดรถไม่ดับเครื่องเนื่องจากการติดเครื่องเพื่อเปิดแอร์นอนในรถ เป็นเหตุให้ สิน้ เปลืองเชือ้ เพลิงมากกว่าปกติ

3. การนำรถออกไปใช้นอกเหนือวัตถุประสงค์ (การออกนอกเส้นทาง) ซึ่งนอกจากสิน้ เปลืองเชือ้ เพลิงมากกว่าปกติ แล้วใน หลายกรณี เกิดการทุจริต ขโมยสินค้า,ขโมยนำ้ มัน

4. การขนส่งสินค้าล่าช้ากว่ากำหนดโดยไม่สามารถทราบสาเหตุที่แท้จริง การตรวจสอบตำแหน่งของยานพาหนะ ต้องโทร สอบถามพนักงานขับรถซึ่งข้อมูลที่ได้มามีความน่าเชื่อถือตํ่า

5. พนักงานนำรถไปใช้นอกเวลางานตรวจสอบไม่ได้ นอกจากเรื่องค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้ จากการซ่อมบำรุงแล้ว ยังอาจเสี่ยงต่อ ปัญหาด้านอื่น ๆ เช่นอุบัติเหตุจากเมาแล้วขับ หรือการขนส่งสินค้าผิดกฎหมายเป็นต้น

6. ไม่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อนำมาใช้ในการบริหารจัดการ เช่น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริงในการขนส่งสินค้า, ระยะเวลา เดินทางที่ควรจะเป็น, เส้นทางที่ดีที่สุดในการจัดส่งสินค้า เป็นต้น

หากเรามีเครื่องมือที่สามารถบอกรายละเอียดการเดินทางได้เสมือนเราได้เดินทางไปกับรถด้วยตนเองแล้ว การควบคุม การขนส่งสินค้าก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป ปัญหาการขนส่งสินค้าเหล่านีน้ อกจากจะควบคุมได้แล้ว เรายังจะพบว่าเราสามารถเพิ่ม เที่ยวในการขนส่งสินค้าได้จากเวลาที่สูญเสียไปจากการควบคุมไม่ได้ สามารถลดค่าเชือ้ เพลิงลงจากการที่พนักงานปฏิบัติตาม กฎระเบียบที่วางไว้ เช่น ลดการขับรถเร็ว, การจอดรถไม่ดับเครื่อง, และการออกนอกเส้นทาง

Untitled Document