Untitled Document
ID  
Pass
 

องค์ประกอบในการทำงาน Better Tracking System

Better Tracking System ประกอบด้วยอุปกรณ์ และระบบย่อยที่ทำงานในหน้าที่ต่างๆ ถูกออกแบบมาเพื่อให้ทำงาน ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งานมากที่สุดโดยมีองค์ประกอบดังนี

1. Better Tracking Terminal หรือ BT Terminal

2. Software Maker Operation Server หรือ SMOS

3. Better Tracking Web Display & Management หรือ BT Web

4. Better Tracking Monitor Suit Application หรือ BT Suit

การทำงานของระบบ Better Tracking

1. ติดตัง้ BT Terminal ในรถพร้อมเชื่อมสัญญาณจากอุปกรณ์ที่ต้องการตรวจสอบเช่น สวิตซ์กุญแจ,ระดับนำ้ มัน, หรืออุปกรณ์สำหรับป้ องกันการ สตาร์ทรถโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นต้น

2. BT Terminal ทำการเข้ารหัสตำแหน่งรถและการใช้งานอุปกรณ์ พร้อมทัง้ ทำการส่งข้อมูลผ่านทาง GPRS ของผู้ให้บริการโทรศัพท์ให้ SMOS

3. SMOS จะทำการ Decode และจัดการเก็บข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลของ www.bttracking.com เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเรียกดูข้อมูลต่อไป

4. ในกรณีที่ลูกค้า ที่ใช้ BT Suit Application SMOS จะทำการส่งข้อมูลที่ได้รับจากกล่องไปยังเครื่อง Server ของลูกค้าโดยตรงในกรณีที่ลูกค้าไม่ เปิดเครื่องจะทำการ Buffer ข้อมูลไว้ก่อนจนกว่าเครื่องลูกค้าพร้อมทำงานอีกครั้ง

5. สามารถใช้โปรแกรมส่งคำสั่งกับไปยัง BT Terminal ผ่านทาง BT Suit หรือ www.bttracking.com โดยกล่องจะได้รับข้อมูลและทำงานทันทีที่ทำ การติดต่อเข้ามายัง SMOS เพื่อส่งข้อมูล

6. สามารถส่งคำสั่งไปควบคุมกล่องโดยใช้ SMS ชุดคำสั่งโดยตรงไปยังกล่องเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนค่ากำหนด หรือควบคุมการสตาร์ทเครื่อง

Untitled Document