Untitled Document
ID  
Pass
 

Executive summary

          บริษัท ซอฟท์แวร์ เมคเกอร์ จำกัด (SM Team) ก่อตัง้ ขึ้น โดยทีมพัฒนาโปรแกรม ที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบ บริหารจัดการงานด้าน Logistic จากข้อมูล GPS และสัญญาณอื่นๆที่ติดตัง้ บนรถขนส่งสินค้า มีประสบการณ์ในการพัฒนา ระบบดังกล่าวให้กับบริษัทเอกชนชัน้ นำของประเทศไทยมาอย่างมากมาย ปัจจุบันยังพัฒนาระบบ ให้สามารถใช้งานร่วมกับ Mobile Unit เช่น PDA และ Smart Phone ให้สามารถส่งข้อมูลที่มีความสำคัญเพื่อช่วยในการบริหารจัดการครอบคลุมทุกด้าน

         SM Team เห็นความสำคัญของการบริหารจัดการงานด้าน Logistic ว่านอกจากจะเป็นการสร้างความพึงพอใจให้กับ ลูกค้าแล้ว ยังสามารถบ่งบอกถึงประสิทธิภาพของการบริหารธุรกิจได้อีกด้วย แต่การควบคุมการขนส่งสินค้าในทางปฏิบัติแล้วมี ความเป็นไปได้ยากเนื่องจากเราไม่สามารถติดตามรถทุกคันที่เดินทางออกไปได้ SM Team จึงได้ออกแบบระบบ ที่ช่วยในการ บริหารจัดการงานขนส่งสินค้าให้มีเพิ่มประสิทธิภาพสูงขึน้ สามารถตรวจสอบตำแหน่งของรถได้ตลอดเวลา, เพื่อบริหารเวลาการ ใช้รถ, ป้องกันการออกนอกเส้นทางที่กำหนด, ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงและ ความเสียหายจากการขับรถด้วยความเร็วเกิน กำหนด, ลดค่าใช้จ่ายจากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของพนักงานขับรถ เช่นจอดรถติดเครื่องเป็นเวลานานเกินความจำเป็น (จอด รถเปิดแอร์นอน) รวมทัง้ สามารถบอกการใช้งานอุปกรณ์ที่ต้องการ เช่นระดับน้ำมันในถัง* ได้อีกด้วย

         ทั้งนี้ระบบที่ได้สร้างขึ้น สามารถ ควบคุม,ตรวจสอบ และติดตามยานพาหนะแบบ Real Time ได้จากทั่วโลกผ่านระบบ Internet ได้จาก www.bttracking.com โดยสามารถใช้งานได้ทั้ง คอมพิวเตอร์ใช้งานทั่วไป, Notebook, Netbook, Smart Phone ทั่วไปทั้ง Windows Mobile, Android หรือ I Phone โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลโดยนอกเหนือจากระบบความ ปลอดภัยพื้น ฐานที่มีแล้ว ระบบยังทำการเข้ารหัสข้อมูลเฉพาะตัวก่อนการรับส่งข้อมูลทุกครั้ง อีกด้วย ในกรณีที่ลูกค้าต้องการ ความเป็นส่วนตัวของระบบสูงเรายังมี Better Tracking Suit ซึ่งเป็น Application สำหรับบริหารจัดการเป็นอีกหนึ่งทางเลือก

          นอกจากระบบควบคุม,ตรวจสอบ และติดตามยานพาหนะแบบทั่วไปแล้วทาง SM Team ยังมีการพัฒนาระบบเพื่อเชื่อ ต่อกับระบบการจัดการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เช่นการเชื่อโยงกับระบบวางแผนการ จัดส่งและตรวจสอบการรับสินค้า (Prof of delivery), การขายสินค้าบนหน่วยรถขายย่อย (Van Sale Marketing), การซ่อมบำรุง รถขนส่งสินค้า และให้บริการ

         SM Team เป็นทีมงานพัฒนาโปรแกรมของคนไทย มีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาระบบที่ตอบสนองการทำงานที่เข้าใจ พฤติกรรมการทำงานของคนไทยด้วยกัน เพื่อให้เกิดการทำงานมีประสิทธิภาพมากขึน้ แต่ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลง มุ่งหวังที่ จะช่วยให้ลูกค้าบริหารกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ ในราคามิตรภาพเพื่อให้สามารถเติบโตไปด้วยกัน

Untitled Document